FAQ

NAJČEŠĆA PITANJA

 

ŠTA JE TOPLOTNA PUMPA? Toplotna pumpa je uređaj koji koristi sunčevu toplotu akumuliranu u zemlji ili podzemnim vodama za hlađenje i grejanje vaše kuće, stambenog ili poslovnog prostora.

KAKO RADI TOPLOTNA PUMPA? Toplotna pumpa prenosi toplotnu energiju koja je akumulirana u zemlji ili podzemnoj vodi i transformiše je uz pomoć električne energije u toplotnu energiju koja je potrebna vašoj kući. Po istom principu radi frižider i klima uređaj.

KAKO TOPLOTNA PUMPA GREJE? Zemlja ima mogućnost da apsorbuje toplotnu energiju sunca. Da bi se iskoristila ova akumulirana energija toplota se preuzima od zemlje preko tečnog medijuma (rastvor vode, glikol, freon) i prenosi se do toplotne pumpe. Na taj način se toplota prenosi do vaše kuće i zagreva se.

DA LI TOPLOTNA PUMPA MOŽE DA HLADI? Da. Preko leta je proces obrnut, odnosno toplota iz unutrašnjosti prostorija se prenosi preko tečnog fluida u zemlju.

DA LI SU POTREBNI POSEBNI SISTEMI CEVI ZA HLAĐENJE I GREJANJE? Ne. Jedan sistem je zajednički za oba režima! Sve što se menja u sistemu je u zavisnosti od toga da li se prostorija greje ili hladi, toplota oduzima od zemlje ili se njoj predaje.

ŠTA JE PASIVNO HLAĐENJE? Pasivno hlađenje je najekonomičniji vid hlađenja. Tu se konstantno hladna bunarska voda koristi za hlađenje vašeg objekta pomoću cevnog sistema u plafonu, zidu ili pomoći fan-coil uređaja. Taj oblik hlađenja je najprirodniji i ujedno i zdraviji od hlađenja sa klima uređajima, jer se izbegava „klima efekat“ i isušivanje vazduha. Opširnije o pasivnom i aktivnom hlađenju možete saznati u poglavlju prirodnog hlađenja pasivnog hlađenja.

KAKVI TIPOVI SISTEMA POSTOJE? Postoje dva osnovna tipa: otvoren i zatvoren.

ŠTA JE OTVOREN IZMENJIVAČKI SISTEM? Termin “otvoren sistem“ se koristi da se opiše toplotna pumpa koja koristi podzemnu vodu bunara kao izvor toplotne energije. Podzemna voda se dovodi pumpom do toplotne pumpe koja toplotnu energiju vode predaje dalje objektu, a sama bunarska voda se odvodi napolje na različite načine. Podzemne vode karakteriše to da imaju konstantnu temperaturu tokom cele godine što ih čini odličnim izvorom toplotne energije.

ŠTA SE RADI SA VIŠKOM VODE? Postoji više načina da se odvede voda koja je prošla kroz toplotnu pumpu. Može da se odvede u reku, jezero… Drugi način je da se voda odvodi u drugi bunar (ponor) koji treba da ima dovoljno kapaciteta da primi dovedenu vodu. Bitno je znati da voda koja se vraća je ista i da joj nije promenjen hemijski ni biološki sastav, tako da ne zagađujemo okolinu.

KOLIKO VODE JE POTREBNO ZA OTVOREN IZMENJIVAČKI SISTEM? Toplotna pumpa u otvorenom sistemu voda-voda koristi različite količine vode u zavisnosti od kapaciteta i karakteristika koje su deklarisani od strane samog proizvođača. Količina vode se najčešće izražava u m3/h ili lit/sec i prikazana je u tehničkim karakteristikama uređaja. Uređaj sa grejnim kapacitetom od 10 KW radio bi sa približnim protokom vode od 1,7 m3/h, odnosno 0,5 lit/sec.

KAKVI PROBLEMI SE MOGU JAVITI ZBOG LOŠEG KVALITETA VODE? Loš kvalitet vode može da prouzrokuje probleme u sistemu. Zato se ispituje tvrdoća, kiselost i količina gvožđa u vodi pre nego što se instalira pumpa. Pošto se minerali koji se nalaze u vodi mogu tokom vremena nataložiti na izmenjivaču, preporučuje se periodično čišćenje izmenjivača sa nekim blagim rastvorom kiseline. Nečistoće, naročito gvožđe mogu da začepe bunar u koji se odvodi voda (ponor). Ako voda ima veliku količinu gvožđa treba da se osigura da odvodna voda ne dođe u kontakt sa vazduhom. Treba da se osigura i da voda koja se upotrebljava ne sadrži organske materije koje bi začepile sistem.

DA LI SISTEM VODA-VODA DELUJE ŠTETNO PO ČOVEKOVU OKOLINU? Ne. Sistem ne zagađuje. Toplotna pumpa uzima toplotu od vode ili predaje toplotu vodi pomoću cevi i u ovom procesu nema zagađenja. Jedina promena je to što je vraćena voda za neki stepen manje ili veće temperature. Postoji zabrinutost da se javi nedostatak vode zbog njenog korišćenja u ovim sistemima. I pored toga što ima dovoljno obnovljivih izvora vode, ipak se instalacije izvode tako da se iskorišćena voda ponovo vrati u ekosistem.

ŠTA JE ZATVOREN IZMENJIVAČKI SISTEM? Pojam „zatvoren sistem“ se koristi da se opiše toplotna pumpa koja koristi specijalno izrađenu cev koja je zakopana u zemlji i koja ima funkciju toplotnog izmenjivača. U zavisnosti od toga da li se radi direktna ili indirektna ekspanzija, cevni izmenjivač se izrađuje od bakarnih ili polietanskih cevi. Cevni izmenjivač je povezan sa toplotnom pumpom koja se nalazi u unutrašnjosti objekta i formira zatvoren podzemni toplotni krug kroz koji teče fluid (voda-glikol za indirektnu ekspanziju i freon za direktnu ekspanziju). Za razliku od otvorenog sistema koji koristi bunarsku vodu, kroz zatvoren sistem pod pritiskom cirkuliše fluid koji prima ili odaje toplotu putem cevi.

KAKO SE POSTAVLJA SISTEM CEVI? To zavisi od konfiguracije terena i lokacije. Često se sistem postavlja horizontalno po dvorištu oko kuće, ali koristi se i vertikalna izrada tamo gde nema prostora oko objekta, najčešće kod stambenih objekata.

KOLIKO DUG I DUBOK MOŽE DA BUDE ROV? Kod indirektne ekspanzije dubina je najčešće od 1,2m do 1,8m, a dužina iznosi i do 120m u zavisnosti od toga koliko cevi ima u rovu. Jedna od prednosti horizontalnog sistema je ta što se rov kopa u zavisnosti od konfiguracije terena. Odprilike za 3,5kW rashladnog kapaciteta potrebno je 150-180m cevi.

ŠTA SE DEŠAVA AKO NEMA DOVOLJNO PROSTORA ZA HORIZONTALNI RAZVOD? Postavljanje cevi može da bude i vertikalno. Za rashladni kapacitet toplotne pumpe od 3,5kW potrebno je dubina od 36-80 m (u zavisnosti od toga da li je cev bakarna ili polietanska). Cevi se postavljaju u obliku slova U.

KOLIKO JE VEK TRAJANJA CEVI? Zatvoren sistem sa indirektnom ekspanzijom se pravi od polietanskih cevi. Ako se pravilno instaliraju ove cevi mogu imati vek trajanja 50-75 godina. Inertni su na hemijske reakcije koje se mogu javiti u zemlji i imaju jako dobru provodljivost. Ne smeju se koristiti PVC cevi.

KAKO SE POVEZUJU CEVI U SISTEM? Polietanske cevi se povezuju termičkom fuzijom i takav spoj treba da poveća izdržljivost same cevi. Upotreba mehaničkih spojeva lepljenje ili slično se ne preporučuje zato što postoji mogućnost pojave pukotina i isticanja tečnosti.

DA LI ĆE SISTEM CEVI UTICATI NA TRAVU I DRUGA RASTINJA? Ne. Ispitivanja su pokazala da nema uticaja na travu, drveće itd. Veći horizontalni razvodi se izvode na dubini otprilike 1,5m. Vertikalan raspored cevi zahteva još manji prostor.

DA LI POSTOJI OPASNOST OD ZAMRZAVANJA SISTEMA? Ne. Kroz cev teče fluid sa antifrizom koji štiti od zamrzavanja do temperature zemlje od -12C.

DA LI MOGU SAM DA INSTALIRAM SISTEM? Ne preporučuje se. U ovom poslu je jako bitno iskustvo da bi se postigao željeni efekat. Bez posebnog alata je jako teško napraviti dobru termičku izolaciju cevi, a pri tome cevi treba dobro postaviti. Ne profesionalna izrada može smanjiti efikasnost sistema pa i da dovede do njegovog oštećenja i ne funkcionisanja.

OD KOJIH DELOVA SE SASTOJI SISTEM TOPLOTNE PUMPE? Postoje tri osnovna dela: Toplotna pumpa, izmenjivač (otvoren ili zatvoren) i sistem za distribuciju toplote.

DA LI DODATNO MORA DA SE POSTAVLJA TERMIČKA IZOLACIJA KUĆE? Toplotna pumpa će umanjiti vaše troškove za hlađenje i grejanje u zavisnosti od toga kakva izolacija postoji u vašoj kući. U suštini dobra izolacija je preduslov za male troškove pri hlađenju ili grejanju bez obzira na koji način se ostvaruje.

DA LI TOPLOTNA PUMPA MOŽE DA OBEZBEDI SANITARNUI VODU? Da. U toplotnoj pumpi može da postoji jedan posebno naručeni deo i sa njim toplotna pumpa može da uštedi i do 70% troškova koje bi imali ako bi se voda grejala na klasičan način. Ovaj deo je nekada opcija a nekad standardna izvedba sa teplotnom pumpom. Neke toplotne pumpe mogu da obezbede toplu vodu za vaše potrebe isto kao i pri klasičnom grajanju sa elektro grejačem.

DA LI JE TEŠKO INSTALIRATI TOPLOTNU PUMPU? Najčešće instaliranje ne predstavlja problem, naročito kad se zamenjuje postojeći centralni sistem. Obim radova se razlikuje od objekta do objekta.

KOLIKO VREMENA JE POTREBNO ZA INSTALIRANJE SISTEMA? Koliko i za sve druge sisteme za centralno grejanje.

DA LI JE MOGUĆE TOPLOTNU PUMPU POVEZATI SA POSTOJEĆIM SISTEMOM ZA GREJANJE KOJI RADI NA NAFTU, GAS ILI UGALJ? Naravno. U tom slučaju postojeći kotao se zamenjuje sa toplotnom pumpom i pratećom opremom koja je potrebna.

DO KOJE SPOLJAŠNJE TEMPERATURE MOŽE DA SE OBEZBEDI GREJANJE/HLAĐENJE? Toplotna pumpa ne zavisi od spoljašnje temperature. Izvor energije je zemlja koja na dubini od 1,5m zanemarljivo menja temperaturu bez obzira na ekstremne vremenske uslove.

KAKVA SU ISKUSTVA SA IZVEDENIM SISTEMIMA SA TOPLOTNIM PUMPAMA? Iskustva su pozitivna vezano za korišćenje i uštedu energije ujedno i novčanih sredstava.

DA LI POSTOJEĆE ELEKTRO NAPAJANJE OBJEKTA DOVOLJNO ZA RAD TOPLOTNE PUMPE? Toplotna pumpa ne troši mnogo energije, pa vaše napajanje može biti dovoljno.

DA LI TOPLOTNA PUMPA IMA SPOLJAŠNJU JEDINICU? Oprema se instalira u unutrašnjosti vaše kuće, najčešće u podrum, garažu ili slično, izuzev toplotne pumpe koja uzima energiju iz vazduha, ona poseduje spojašnu jedinicu.

KOLIKO JE EFIKASNA TOPLOTNA PUMPA? Toplotna pumpa je zasigurno tri puta efikasnija u poređenju sa bilo kojim postojećim sistemom za grejanje. Taj odnos je u većini slučajeva veći ako se sistem ugradjuje kod same gradnje objekta, i projektuje se po potrebi klijenta.

ZA KOLIKO VREMENA SE ISPLATI INVESTICIJA? Investicija se vraća u periodu od 1 do 4 godine preko uštede energije. Vreme povraćaja uloženih sredstava sredstava zavisi od tri parametra: stepen izolacije objekta, kvadrature objekta i izabranog sistema grejanja-hlađenja.

KAKAV SE KOMFOR DOBIJA? Instalisani sistem obezbeđuje uniformnu (jednaku) temperaturu celog prostora i pri tom je rukovanje jednostavno. Sistem takođe može da obezbedi i sanitarnu toplu vodu tokom cele godine.

KOJI JE BOLJI SISTEM – OTVOREN ILI ZATVOREN? U eksploataciji i jedan i drugi imaju približnu efikasnost i uštedu. Koji sistem treba izabrati najviše zavisi od mogućnosti terena od toga da li ima adekvatan izvor vode sa odgovarajućim kapacitetom i mesto za odvod iste. Ako je takav slučaj, može se instalirati i iskoristiti otvoren sistem. Ukoliko to nije slučaj, horizontalan ili vertikalan zatvoren cevni sistem je podjednako dobra mogućnost.

Poslednji tekstovi